Specificeren

Specificeren

Het vastleggen van keuzes in een ontwerptraject is de sleutel in communicatie tussen partijen en over de fases heen. Een helder toetskader leidt tot betere keuzes en laat ruimte voor optimalisatie onderweg. Door onze manier van specificeren kunnen architecten erop vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun ontwerp. Aannemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen helderheid bieden aan onderaannemers en de opdrachtgever weet wat er wordt opgeleverd en heeft de ruimte om bij te sturen. Hoe we dat doen?

Elk project start vanuit bepaalde kaders, die soms na de opstart van het ontwerpproces wat naar de achtergrond verdwijnen. Daarom vinden wij het belangrijk de besluiten die we samen maken, goed vast te leggen. De afgesproken kaders – en het waarom daarvan – zijn tenslotte tijdens het hele traject leidend.

Vervolgens vertaalt VDNDP de klantvraag en het ontwerp naar specificaties die duiding geven aan de kaders van het ontwerp. We leggen vast wat we wel weten, maar zien ook de waarde van wat we nog niet weten. In onze integraliteitsloop laten we zien hoe we Programma van Eisen, budget, adviezen, ontwerp en risico’s steeds in verhouding tot elkaar afwegen en toetsen.

VDNDP pakt dit dynamisch aan: we variëren waar nodig de gedetailleerdheid per gebouwonderdeel. We kijken naar wat cruciaal is en leggen datgene vast wat past bij het doel. Specificeren betekent voor ons dan ook: passend maken bij de opgave.

“Specificeren is – mede gezien de komende omgevingswet – geen vrijblijvendheid meer, maar een must. Door de huidige contractvormen zijn de traditionele bestekken veelal komen te vervallen. Je wilt in het ontwerpproces zaken SMART maken en integraal afgestemd hebben. In de samenwerking met VDNDP worden ontwerpissues eerder onderkend. Met een goed ingevuld BIM-model levert dat inzicht op voor de prijsbepaling, werkvoorbereiding, uitvoering en zo nodig onderhoud en heeft ook de opdrachtgever inzicht in wat er wordt opgeleverd.”

André Kriebel | Ontwerpleider bij Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Diensten en producten

We analyseren de logica, eenduidigheid en toetsbaarheid van Programma’s van Eisen en ambitiedocumenten. Vanuit de analyse doen we optimalisatievoorstellen.

We zetten PvE’s en eventuele andere kaderstellende ambitiedocumenten om in een handzame matrix, waaraan we parameters t.b.v. het slim en helder toetsen toevoegen.

In een ontwerpfase toetsen we de stand van het ontwerp met de PvE’s en eventuele andere kaderstellende ambitiedocumenten. Door te toetsen kunnen risico’s tijdig worden gesignaleerd en keuzes worden vastgelegd.

We adviseren vanuit onze kennis van ILS-en partijen met het vastleggen van hun informatiebehoefte in een project specifieke ILS.

Specificeren is in basis het vastleggen van keuzes. Dat betekent dat specificaties van grof tot fijn, afhankelijk van de informatiebehoefte, vastgelegd kunnen worden en actueel gehouden kunnen worden. Dit kan zowel op basis van de NLSfb structuur als in Stabu2 werksoort.

Specificaties bevatten informatie die wel en niet in parameters in het 3D-BIM model zitten. Door slimme koppelingen en afstemming tussen specificaties en geometrisch model komt informatiegestuurd werken een stap dichterbij.

We maken technische omschrijvingen in verschillende fases van het ontwerpproces. Dat kan zowel op basis van de NLSfb structuur als in Stabu2 werksoort. We werken op basis van een type-analyse, waardoor we mogelijke tegenstrijdigheden of ontbrekende informatie vroegtijdig kunnen signaleren.

Onze ervaren specificatiedeskundigen schrijven een klassiek Stabu2 bestekboek t.b.v. een UAV 2012 contract tussen opdrachtgever en aannemer. We werken op basis van een type-analyse, waardoor we mogelijke tegenstrijdigheden of ontbrekende informatie vroegtijdig kunnen signaleren.

Deze VDNDP’ers vertellen je graag meer: