De integraliteitsloop

De integraliteitsloop

Het komen tot een goed doordacht ontwerp is een uitdagende opgave. Bij elk project is het cruciaal om op het juiste moment te toetsen of ontwerp, adviezen, Programma van Eisen (PvE) en budget op elkaar aansluiten en de risico’s beheersbaar zijn.

Door de integraliteitsloop stapsgewijs te doorlopen in combinatie met de inzet van onze expertises, kunnen we hier gezamenlijk grip op krijgen. Samen met het ontwerpteam, de opdrachtgever en andere betrokken partijen komen we tot een integraal afgestemd ontwerp.

Ontwerpanalyse
Als aanvulling op (of onderdeel van) het ontwerpteam analyseren wij met onze mensen het ontwerp met bijbehorende stukken integraal op het gebied van bijvoorbeeld het PvE, regelgeving, maakbaarheid, uitvoerbaarheid en missende essentiële deelontwerpen die nodig zijn voor een succesvol integraal project. Dit bundelen we in een ontwerpanalyse met behulp van onder andere een toetskader en fragmenten die, na weging en beoordeling, meegenomen worden in het ontwerp. Het is belangrijk dat tijdens deze fase iedereen die betrokken is of nog betrokken gaat worden, zijn kennis en kunde inbrengt. Hierdoor komt er meer zicht op de risico’s en de beheersbaarheid daarvan.

BIM
Als we op weg zijn in de integraliteitsloop starten we samen met de andere ontwerpdisciplines met de opbouw van een BIM-model, zodat we alle informatie kunnen verankeren en van daaruit een integraal afgestemde omgevingsvergunnings- of fase-set kunnen genereren.

Resultaat
Als de integraliteitsloop op de juiste manier doorlopen is, zijn de gemaakte keuzes helder vastgelegd en zijn nog te maken keuzes expliciet gemaakt. Hierdoor is er grip op proces en resultaat.

Samen op weg naar het beste resultaat, ieder vanuit zijn eigen expertise

Stappen

We analyseren de kwaliteit en volledigheid van de stukken. Het doorgronden van eerdere keuzes is daarbij essentieel. Onze vragen verzamelen we in een overzichtelijke vragenlijst. We zetten PvE’s en eventuele andere kaderstellende (ambitie)documenten om in een handzame matrix, waaraan we parameters toevoegen t.b.v. het slim en helder toetsen.

Door het maken van fragmenten analyseren we de ontwerpprincipes, om deze zo in de principedetails te kunnen borgen. We maken knooppunten inzichtelijk. En we toetsen de fragmenten op het behalen van de eisen van het Bouwbesluit.


Bij het ontwerp horen adviezen en andere stukken. We signaleren knelpunten in de onderlinge en integrale samenhang. We stemmen onze bevindingen af met het ontwerpteam en kijken samen waar de ruimte zit voor oplossingen.

Hier kijken we integraal naar bouwvolgorde en losmaakbaarheid. We betrekken hierin, indien nodig, partijen met specifieke kennis. Veiligheid en gezondheid zijn hierbij essentiële afwegingskaders.

De volgende stap is optimalisaties in gebouwstructuur, bouwmethodiek, indeling van plattegronden, principedetails en materiaalgebruik. Dit draagt o.a. bij aan de haalbaarheid en de kwaliteit van het gebouw.

De stand van het ontwerp wordt gecheckt, te maken ontwerpkeuzes worden voorgelegd aan de opdrachtgever en/of gebruikers. Hier zetten we o.a. VR-sessies en gebruikersoverleggen voor in.

De gemaakte keuzes en optimalisaties worden in het ontwerp en de principedetaillering verwerkt. Hierbij zijn de geest van het ontwerp en de kaders van de esthetiek leidend.

Uiteindelijk is het van belang voor volgende fases om eenduidig en helder vast te leggen welke keuzes zijn gemaakt tijdens het doorlopen van de loop. Hiervoor kunnen we onze matrix specificaties gebruiken, de vragenlijst en/of een technische omschrijving/bestek en een fase-verslag.

Deze VDNDP’ers vertellen je graag meer: